Gratis bezorgd vanaf €50,-
Ma t/m Vrij vóór 09:00 uur besteld, dezelfde avond in huis*

JA, wij bezorgen bij jou.

Boodschappen thuisbezorgd?

Super Asia
0Item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene Voorwaarden SuperAsia B.V.

 

Artikel 1 -  Identiteit van SuperAsia B.V.

Naam ondernemer:   SuperAsia B.V.

Vestigings- & bezoekadres:        Werner von Siemensstraat 30, 2712PP Zoetermeer

Telefoonnummer:                        +31 (0)79 – 3030252

Bereikbaarheid:                            vanaf ma t/m vrij van 9:00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres:                                support@superasia.nl

BTW-identificatienummer:         NL859068985B01

KvK-nummer:                              72311827

IBAN:                                            NL25RABO0332253899

BIC:                                               RABONL2U

 

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.               Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

2.               Ondernemer: SuperAsia B.V., gevestigd te Werner von Siemensstraat 30, 2712PP Zoetermeer ingeschreven bij de KvK onder nummer 72311827.

3.               Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen;

4.               Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het en de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen;

5.               Klant: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder ‘klant’ wordt zowel Klant als bedrijf verstaan;

6.               Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) telefoon en internet;

7.               Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Ondernemer en de Klant.

8.               Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door SuperAsia B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

9.               Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Ondernemer.

10.             Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

11.             Wettelijke bedenktijd: de wettelijk vastgelegde periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

12.             Dag: kalenderdag;

13.             Werkdag: een dag van maandag tot en met vrijdag;

14.             Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

15.             Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of SuperAsia B.V. in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

 

Artikel 3 – Werkingssfeer

1.               Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Ondernemer en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.               Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.               Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.               Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Voor het overige zijn afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Ondernemer zijn overeengekomen.

5.               Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Ondernemer en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

6.               Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.              Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.               Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

3.               Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.               Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5.               Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.               Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.

7.               Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.               De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.               Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

3.               Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.               De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.               De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Ondernemer.

6.               Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Ondernemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

7.               De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.               het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;

b.               de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.               de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.               de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.               de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.                In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 6 -  De prijs

1.               Alle prijzen van aangeboden producten zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing, tenzij anders aangegeven.

2.               De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3.               Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4.               Van alle bijkomende kosten zal Ondernemer tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Klant kunnen worden berekend.

 

Artikel 7 – Prijswijziging

1.               Indien Ondernemer met de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Ondernemer
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2.               Indien Ondernemer het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.               Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Klant de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-        de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet;

-        Ondernemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

-        bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.               De Klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 8 - Betaling

1.               Betaling vindt plaats door middel van de beveiligde betaalmethoden Adven, IDEAL of Creditcard zodra de bestelling door de Klant wordt geplaatst.

2.               Betaling dient vooraf te geschieden.

3.               Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan de ondernemer te worden medegedeeld. 

 

 

Artikel 9 – Incassokosten
1.               Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

2.               Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ondernemer, voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3.               Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Ondernemer, voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid van Klant, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4.               Voor zover de Klant handelt in de hoedanigheid van Klant heeft Ondernemer pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Ondernemer de Klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

5.               De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant

 

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.               Deze bepaling is alleen van toepassing op de Klant in de hoedanigheid van Consument.

2.               Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

3.               Ingeval van Koop op afstand heeft Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

4.               Ingeval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van Ondernemer geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

5.               In geval van Koop op afstand heeft de Consument het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Ondernemer het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

6.               Indien Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Ondernemer geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Ondernemer in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

7.               De Consument kan de Overeenkomst herroepen via het door Ondernemer geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Consument eigen gekozen wijze.

8.               Indien de Consument de geleverde zaken terugzendt, dient de Consument de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Consument.

9.               Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Consument verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Consument Ondernemer heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

10.             Indien de Consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Ondernemer uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

11.             Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Ondernemer de Consument zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Ondernemer uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Ondernemer en de Consument overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Ondernemer. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Consument gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

12.             Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

-        producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

-        verzegelde producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;

-        hygiënische producten waarvan de Consument de zegel heeft verbroken;

-        producten die met de instemming van de Consument al binnen de bedenktijd geleverd worden;

-        producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

-        producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-        producten van persoonlijke aard;

-        producten op maat gemaakt.

 

 

Artikel 11 - Duurtransacties

1.               Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de klant altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.               De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

 

 

Artikel 12 –    Levering, bezorging en uitvoering.

Algemene Voorwaarden

1.               Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2.               De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3.               Op dit moment bezorgt de ondernemer in een beperkt marktgebied in Nederland. De Klant kan door middel van de postcodecheck bekijken of de ondernemer ook bij de Klant de boodschappen bezorgt. Welke levertermijnen en -tijdstippen voor de door de Klant geplaatste bestelling via de bezorgservice gelden, ziet de Klant via de bestelschermen op de website. De ondernemer streeft er naar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar de ondernemer kan de levermomenten helaas niet garanderen. De Klant kan de ondernemer niet aanspreken op een te late levering.

4.               Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de klant bij de ondernemer.

5.               Het factuuradres is het adres die de klant aan de ondernemer heeft medegedeeld waar de factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan de ondernemer heeft medegedeeld als plaats van bezorging.

6.               Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

7.               Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant, nadat Ondernemer de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld.

8.               Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.              Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikel 13 - Overmacht

1.              Een tekortkoming kan niet aan Ondernemer of de Klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.              Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.              Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Ondernemer in redelijkheid niet van de Klant mag worden verlangd.

4.              Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.              In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6.              Zowel Ondernemer als de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7.              Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Ondernemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8.              Indien Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 - Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de klant heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen. 

 

 

Artikel 15 - Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1.               Ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Ondernemer. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

-        materiële schade aan de eigendommen van de Klant;

-        redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

-        redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

-        redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

2.               Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van Klantenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.               Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

4.               De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

5.               Ondernemer is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

6.               Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot het
bedrag tot maximaal eenmaal/tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Ondernemer aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Ondernemer overeenkomstig de verzekering draagt.

7.               De Klant dient de schade waarvoor Ondernemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Ondernemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

8.               Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Ondernemer vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 17 - Vrijwaring

1.               De Klant vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

2.               Indien Ondernemer door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 18 - Klachtenregeling

1.               Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product is bezorgd medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer per email: support@superasia.nl.

2.               De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 19 –  Toepasselijk Recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Artikel 20 -  Aanbiedingen en Acties

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten, prijzen et cetera niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

 

Artikel 21 - Privacy en cookies

1.               De gegevens en informatie die de Klant aan Ondernemer verstrekt, zal Ondernemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Ondernemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Ondernemer zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

2.               De Klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

3.               Bij het bezoeken van de website kan Ondernemer informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

4.               De informatie die Ondernemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Ondernemer mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

5.               Het is Ondernemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6.               Ondernemer mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

7.               Ondernemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

8.               De Klant is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

9.               De Klant gaat akkoord dat Ondernemer de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken.

10.             Voor meer informatie over de wijze waarop Ondernemer met persoonsgegevens van de Klant omgaat, verwijst Ondernemer naar de bijgesloten privacyverklaring.

 

Artikel 22 - Wijziging algemene voorwaarden

1.               Ondernemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.               Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3.               Ondernemer zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4.               De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5.               Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden

Artikel 23 – Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de webshop van Ondernemer. https://superasia.nl/algemene-voorwaarden.

Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor www.superasia.nl inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Bij de levering van de bestelling zal onze medewerker om een legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende producten bevat en er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. In dit geval kan er contact opgenomen worden met de klantenservice om de bestelling op te halen bij het distributiecentrum te Zoetermeer. Contactnummer: 079 – 0793030252 of stuur ons een e-mail: support@superasia.nl.

 

Minimaal bestelbedrag

Het minimale bestelbedrag bij SuperAsia B.V. bedraagt 30,00 euro.

 

Bezorging

Indien u op overeengekomen levermoment niet aanwezig bent, dan nemen we de boodschappen weer mee terug naar het distributiecentrum. U kunt contact opnemen met de klantenservice voor het ophalen van uw boodschappen. U kunt de boodschappen ophalen bij ons distributiecentrum te Zoetermeer. Contactnummer: 079 – 0793030252 of per e-mail: support@superasia.nl.

 

Bezorgdagen

Als u op werkdagen voor 23:00 uur bestelt, wordt uw bestelling binnen 24 uur geleverd tenzij anders word aangegeven in de bestelschermen op de website. Dit geldt alleen als de factuur is voldaan en het bestelde product op voorraad is. Houdt u er rekening mee dat wanneer u vrijdag of in het weekend bestelt uw bestelling pas maandag in behandeling wordt genomen en bezorgd wordt vanaf 18:00 uur.

 

Statiegeld

Door Nederlandse en Europese regelgeving mogen wij de plastic tas(sen) waarin wij de boodschappen vervoeren niet gratis aanbieden. Zijn er tassen nodig bij de bestelling, dan wordt er een vast bedrag van 25 eurocent in rekening gebracht per bestelling. Op de factuur terug te vinden onder het kopje ‘Statiegeld´ dat bedrag ontvangt u terug als u de plastic tas(sen) inlevert bij de bezorger.

 

Garantie

Mocht een product niet op voorraad zijn, dan nemen wij telefonisch of via de e-mail contact met u op. In overleg zullen wij u een paar opties aanbieden:

-                Wachten tot het product weer leverbaar is. In dit geval geldt niet de afspraak: voor 23.00 uur bestellen en binnen 24 uur leveren.

-                Er wordt een vervangend product aangeboden, dat zoveel mogelijk overeenkomt met het door uw gekozen product. Bij het vervangen wordt altijd uw aankoopbedrag geëvenaard waarbij ook rekening gehouden wordt met het gewicht en de kwaliteit. 

-                Mochten de hiervoor genoemde opties geen oplossing bieden, dan wordt uw aankoopbedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-        Aan:                  [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-        [Naam consumenten(en)]

 

-        [Adres consument(en)]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.